NAZIV PROJEKTA: Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci

NAZIV KORISNIKA: Đakovački vodovod d.o.o.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 219.567.261,25 HRK

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 175.653.809,00 HRK

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 121.734.196,10 HRK

O PROJEKTU

„Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci“ spada u velike i značajne infrastrukturne projekte koje su sufinancirani EU sredstvima te je Projekta kao takav od iznimne važnosti za područje Općine Semeljci i Grada Đakova čija provedba može unaprijediti ekonomsku stabilnost i kvalitetu života stanovnika.

Projekt je smješten u Osječko-baranjskoj županiji, na području Općina Semeljci i Viškovci te Grada Đakova. Radovi na projektu podijeljene su u 3 groupe te obuhvaćaju sljedeće:

GRUPA 1 –  Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radovi na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području Općine Semeljci

GRUPA 2 – Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica

GRUPA 3 – Radovi na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja

STRUKTURA SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE

Upravljačko tijelo – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Revizijsko tijelo – Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) 

Tijelo za ovjeravanje – Ministarstvo financija 

Posredničko tijelo razine 1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. –2020. – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Posredničko tijelo razine 2 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – Hrvatske vode,

Korisnik Projekta i Naručitelj – Đakovački vodovod d.o.o.

CILJEVI PROJEKTA

Osnovni ciljevi projekta koji su u skladu sa nacionalnim strateškim ciljevima i prioritetima su:

 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za aglomeraciju Semeljci sukladno propisanoj razini pročišćavanja;
 • Postizanje i održavanje održivog sustava upravljanja vodama kroz ulaganja u razvoj sustava za vodoopskrbu uključujući i regionalne sustave,
 • Smanjenje gubitaka i povećanje pouzdanosti i učinkovitosti sustava vodoopskrbe.
 • Smanjenje ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u osjetljivo područje Dunavskog sliva
 • Poboljšanje i zaštita kakvoće podzemnih voda i tla u osjetljivim područjima smanjivanjem nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda u podzemne vode;
 • Povećanje učinkovitosti i sigurnosti sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, uz uvođenje ekonomske cijene vode (načelo onečišćivač plaća).

 

 

POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE POSTIĆI ĆE SE:

1. IZGRADNJOM SUSTAVA ODVODNJE ŠTO OBUHVAĆA

 • ukupne dužine 50.826 m
 • izgradnju 26 crpnih crpnih stanica
 • 1.260 priprema za kućne priključke odvodnje

2. IZGRADNJOM, REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNJOM SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠTO OBUHVAĆA

 • izgradnju, rekonstrukciju i dogradnju vodoopskrbnih cjevovoda u duljini ukupno 23.540 m.
 • izgradnju 2 stanice za podizanje tlaka
 • 136 priprema za kućne priključke na postojeći sustav vodoopskrbe
 • ugradnja opreme na 52 mjerno-regulacijske točke
 • 1.260 vodomjera za daljinsko očitanje potrošnje.

3. IZGRADNJOM UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

 • kapacitet uređaja je 4.800 ES, drugog stupnja pročišćavanja s dodatnim uklanjanjem fosfora iz otpadne vode, sa stanicom za prihvat sadržaja septičkih jama i poljima za ozemljavanje viška aktivnog mulja.