POSJET GRADILIŠTU projekta – „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci”

________________________________________________________________________________________________

RADIO REPORTAGE 1

RADIO REPORTAGE 2

TV REPORTAGE 1

U prostorijama Općine Semeljci dana 08.11.2021. godine održana je koordinacija I posjet gradilištu EU projekta „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci“ sufinanciranog iz Kohezijskog fonda.

Tiskovnoj konferenciji nazočili su g. Davor Vukmirić zamjenik generalnog direktora Hrvatskih Voda, g. Ivan Kočiš direktor Đakovačkog vodovoda d.o.o., g. Grga Lončarević načelnik Općine Semeljci te ostali projektni partneri.

TRENUTNO STANJE RADOVA NA PROJEKTU

Ukupno procijenjena vrijednost Projekta:

219.567.261,25 kn – 29.141.583,54  € (ukupni iznos Projekta)

175.653.809,00 kn  – 23.313.266,83 € (prihvatljivi troškovi)

121.734.196,10 kn –  16.156.904,39 €  (EU sredstva)

Za sada ugovoreno:

18.266.478,38 € (Preostalo ugovoriti dio komponenti u sklopu Nabave komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe)

U sklopu Projekta tri su  ugovora za izgradnju linijskih građevina (izgradnja cjevovoda vodoopskrbe i odvodnje) te ugovor za izgradnju postrojenja za pročišćivanje otpadnih voda kapaciteta 4.800 ES.

Ukupno je Projektom predviđena izgradnja 50.826 m cjevovoda odvodnje te rekonstrukcija i izgradnja 23.540 m’ vodoopskrbnih cjevovoda sa popratnim objektima (revizijska okna, crpne stanice, zasunska okna, stanice za podizanje tlaka).

Za linijske građevine ishođene su građevinske dozvole te su potpisani ugovori o građenju i radovi su u završnim fazama izvođenja. Za Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ishođena je Građevinska dozvola te se do kraja mjeseca očekuje i početak izvođenja radova na terenu.

KRATKI PREGLED RADOVA

LINIJESKE GRAĐEVINE

Grupa radova 1

 • obuhvaća radove na izgradnji sustava odvodnje u naseljima Semeljci, Kešinci i Koritna te rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda na području općina Viškovci i Semeljci. Predviđena je izgradnja 31.860 m’ cjevovoda odvodnje i 11.243 m’ vodoopskrbnih cjevovoda. Kroz ovaj ugovor predviđena je i izgradnja priprema kućnih priključaka na sustav vodoopskrbe, priprema  kućnih priključaka na sustav odvodnje te zamjena postojećih vodomjera novima.
 • Vrijednost ugovorenih radova je približno 7 milijuna EUR (6.937.599,62 € )
 • Izvođač je započeo sa izvođenjem radova tijekom kolovoza 2021. godine, a predviđeni rok završetka veljača 2024.godine
 • Projektom predviđeni vodoopskrbni i cjevovodi odvodnje su u potpunosti izvedeni.
 • Trenutno se izvode pripreme za kućna priključke te završni radovi na uređenju okoliša – sanacija kolnih prilaza i javnih površina.
 • U sklopu Ugovora je izvedeno 31.875,70 m cjevovoda odvodnje te 11.242,87 m vodoopskrbnih cjevovoda.

Grupa radova 2

 • obuhvaća radove na izgradnji sustava odvodnje u naseljima Vrbica i Mrzović.
 • Za naselje Mrzović radovi su privedeni kraju te je ishođena Uporabna dozvola tijekom lipnja 2023.godine.
 • Projektom je predviđena je izgradnja ukupno 18.965 m’ cjevovoda odvodnje.
 • Vrijednost ugovorenih radova je gotovo 3 milijuna EUR (2.897.660,90 € )
 • Izvođač je započeo sa izvođenjem radova tijekom kolovoza 2021. godine, a završetak radova i ishođenje Uporabne dozvole predviđa se početkom 2024.godine.
 • I u naselju Vrbica cjevovodi odvodnje su u potpunosti izvedeni te se trenutno izvode pripreme za kućna priključke te završni radovi na uređenju okoliša – sanacija kolnih prilaza i javnih površina.
 • U sklopu Ugovora je izvedeno 18.995,06 m cjevovoda odvodnje.

Grupa radova 3

 • obuhvaća radove na izgradnji obilaznog cjevovoda oko grada Đakova te radove na poboljšanju sustava šireg đakovačkog područja.
 • Ugovorena vrijednost radova je 1.623.675,69 € .
 • Izvođač je započeo sa izvođenjem radova tijekom kolovoza 2021. godine, a uporabna dozvola je ishođena tijekom travnja ove godine.
 • U sklopu Ugovora je izvedeno 12.297,53 m cjevovoda.

 

UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Lokacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je u naselju Semeljci. U sklopu ove komponente izvest će se pristupna prometnica i postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda. Ishođena je Građevinska dozvola za pristupnu prometnicu te su izvedeni zemljani radovi i radovi na nasipavanju i zbijanju donjih nosivih slojeva kolničke konstrukcije.

Za Izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda izrađen je glavni projekt te je ishođena Građevinska dozvola. Do kraja studenog očekuje se potvrda pravomoćnosti građevinske dozvole.

 • ugovorena vrijednost 270,435,20 €
 • datum početka je 01.06.2022.godine, a planirani rok završetka je 05/2025.godine.

_________________________________________________________________________________________________

U sklopu Projekta predviđena je i Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe: kombinirano vozilo sa reciklažom, mjerno vozilo, kombinirani bager, rovokopač, radna vozila za transport materijala i radnika, mjerna oprema, radna oprema te informatička oprema procijenjene vrijednosti 981.153,36 €.

Do sada su isporučeni: Kombinirani bager, rovokopač, dva vozila za transport materijala i radnika, te mjerna oprema. Ukupna vrijednost isporučene opreme je 402.855,94 € .

Izvođenju radova prethodile su aktivnosti  rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Sklopljeni su ugovori o osnivanju prava služnosti na 359 čestica.

Osim navedenog Projektom su obuhvaćene i usluge Nadzora, Promidžbe i vidljivosti,  Upravljanja Projektom.

Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci odobren je  u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. (OPKK 14 – 20), ali će  biti preraspodijeljen u Nacionalni program oporavka i otpornosti (NPOO) te će se financiranje nastaviti sredstvima NPOO-a.

Tijekom kolovoza 2023.godine Korisnik je dokumentaciju za prijavu projekta za financiranje kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. dostavio nadležnim tijelima.