STANJE RADOVA NA DAN 30.11.2023. GODIN

Tijekom mjeseca prosinca nastavljeno je se izvođenjem radova koje je započeto krajem 2021. godine.

  • GRUPA 1 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci izvodi  zajednica ponuditelja Sokol d.o.o. i Izgradnja VVK d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

  • GRUPA 2 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica izvodi zajednica ponuditelja Izgradnja VVK d.o.o i. Sokol d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

  • GRUPA 3 – Radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja izvodi zajednica ponuditelja:  Sokol d.o.o.,  Izgradnja VVK d.o.o , Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.

Sveukupno je do sada izvedeno 50.771,37 metara cjevovoda odvodnje (100 %), te 23.440,67 metara vodoopskrbnih cjevovoda (100 %).  

Realizacija radova s 30.11.2023. godine u nastavk

GRUPA 1 – NASELJE SEMELJCI, KEŠINCI I KORITNA

  • U sklopu radova na Grupi 1 u naseljima Semeljci, Kešinci i Koritna izvedeno je 18.965,46 m cjevovoda odvodnje te 11.242,87 m vodoopskrbnih cjevovoda.

GRUPA 2 – NASELJE VRBICA

  • U sklopu radova na Grupi 2 u naseljima Mrzović i Vrbica izvedeno je 18.965,46 m cjevovoda odvodnje.

GRUPA 3

  • U sklopu radova na Grupi 3 na području grada Đakova izvedeno je 12.197,80 m vodoopskrbnih cjevovoda.

_________________________________________________________________________________________________

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci

U sklopu Ugovora za Izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci izgraditi će se pristupna prometnica do lokacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda te postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda.

Dana 19.04.2023. godine je za pristupnu prometnicu do lokacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda ishođena građevinska dozvola te je 07.06.2023. godine izvršena prijava gradilišta.

Dana 17.10.2023. godine za postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda ishođena je građevinska dozvola te je 17.11.2023. izvršena prijava gradilišta.

Tijekom mjeseca studenog izvodili su se pripremni i zemljani radovi na pristupnoj prometnici te pripremni i zemljani radovi na iskopu za objekt mehaničkog predtretmana i biološke obrade otpadnih voda.

Lokacija budućeg UPOV-u Semeljci, k.č.br. 1159/3 k.o. Semeljci

Slike: Zemljani radovi na iskopu građevne jame za mehanički predtretman i biološke obrade vode

Slike: Zemljani radovi na pristupnoj prometnici